Dự án: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Tên dự án
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 2: Kiến trúc tham chiếu cho giải pháp SOA;
  • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 3: Bản thể luận kiến trúc hướng dịch vụ;
  • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho SOA;
  • Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Kiến trúc tham chiếu;
  • Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Tổng quan và từ vựng;
  • FB Chat.txt