Dự án: ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỄM XẠ BỀ MẶT

Tên dự án
ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỄM XẠ BỀ MẶT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỄM XẠ BỀ MẶT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 2: Phương pháp thử sử dụng mẫu khăn.
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 3: Hiệu chuẩn thiết bị
  • Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ