Dự án: THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

Tên dự án
THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất phân đoạn và điện trở dòng khí
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 3: Xác định hiệu suất phân tích trọng lượng và điện trở dòng khí so với khối lượng của bụi thử thu được
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nhỏ nhất
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Yêu cầu, quy định kỹ thuật và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất vật liệu hạt ePM