Dự án: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tên dự án
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Xây dựng quy tắc phân loại sản phẩm
  • Quản lý môi trường – Hạnh toán chi phí dòng vật liệu – Hướng dẫn thực hiện thực tế trong một chuỗi cung ứng.
  • Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14044 tác động đến tình huống đánh giá.