Dự án: QUAN TRẮC TIẾNG ỒN

Tên dự án
QUAN TRẮC TIẾNG ỒN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUAN TRẮC TIẾNG ỒN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
  • Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm.
  • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 2: Phép thử đánh giá mô hình
  • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 3: Kiểm tra định kỳ
  • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật