Dự án: XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tên dự án
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phương pháp xác định việc thu hồi sản phẩm trong thiết bị phân tách vật liệu
  • Phương pháp thử đối với thành phần hoặc độ tinh khiết của dòng vật liệu chất thải rắn
  • Phương pháp xác định đặc tính chất thải của quá trình vô cơ hóa để sử dụng làm kết cấu nền.
  • Phương pháp thực hành lấy mẫu từ xe bồn cho nhân viên hiện trường
  • Phương pháp thực hành lấy mẫu dòng chất thải trên băng tải
  • Phương pháp phân loại đối với hỗn hợp kim loại màu trong chất thải đô thị MNM
  • Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải
  • Phương pháp lấy mẫu chất rắn cố kết trong thùng hình ống hoặc thùng chứa tương tự
  • FB Chat.txt