Dự án: TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

Tên dự án
TÁI SỬ DỤNG NƯỚC
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
TÁI SỬ DỤNG NƯỚC
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị – Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước: các thông số và phương pháp đánh giá.
  • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý của hệ thống tái sử dụng nước tập trung
  • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế của một hệ thống tái sử dụng nước tập trung
  • FB Chat.txt