Dự án: GIẦY DÉP

Tên dự án
GIẦY DÉP
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
GIẦY DÉP
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giầy dép – Các chất có hại tiềm ẩn có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép – Xác định phenol có trong vật liệu làm giầy dép
  • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong và lót mặt – Sự hút nước và sự giải hấp nước
  • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đối với các hư hại trong khi khóa dưới một lực ở phía bên
  • Giầy dép – Các chất có khả năng có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép
  • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đóng và mở lặp đi lặp lại
  • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền phía bên
  • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền liên kết của các đầu chặn
  • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền kéo của củ khóa