Dự án: BAO BÌ

Tên dự án
BAO BÌ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
BAO BÌ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử áp suất thấp
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử phun nước
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử xếp chồng sử dụng tải trọng tĩnh
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử va đập theo chiều ngang
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Điều kiện thử
  • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất -Thử rung ở tần số thấp không đổi.