Dự án: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Tên dự án
PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về vi sinh vật
  • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về hóa chất
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi – Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 12: Phương pháp xác định tác động thở ở mức trung bình và áp suất hô hấp cao nhất
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 13: RPD sử dụng khí thở được tạo ra và RPD áp dụng đặc biệt trong hầm mỏ: Phép thử cô đặc nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, cách thức thở, độ cản thở, hệ số đàn hồi phổi và khoảng thời gian
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 11: Phương pháp xác định phạm vi quan sát