Dự án: SẢN PHẨM DA

Tên dự án
SẢN PHẨM DA
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
SẢN PHẨM DA
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp
  • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp gián tiếp
  • Da – Phép thử hóa – Xác định Crom (VI) và khả năng khử của các tác nhân thuộc crom
  • Da – Xác định độ bền uốn – Phần 1: Phương pháp uốn máy
  • Da – Phép đo bề mặt da - Sử dụng kỹ thuật điện
  • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 1: Phương pháp so màu)
  • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 2: Phương pháp sắc ký
  • Da – Xác định hàm lượng formaldehyt bằng phương pháp hóa học - Phần 3: Xác định formaldehyt sinh ra từ da