Dự án: GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY

Tên dự án
GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 2: Phương pháp phân tích hình ảnh
  • Bột giấy tái chế – Ước lượng chất dính và chất dẻo – Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường
  • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 5: Các tính chất của bột giấy, giấy và các tông
  • Bột giấy, giấy và các tông – Xác định vi sinh – Phần 1: Đếm vi khuẩn và bào tử vi khuẩn khi phân hủy
  • Giấy và các tông – Xác định độ cong bằng mẫu thử treo theo chiều thẳng đứng
  • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan –Từ vựng - Phần 3: Thuật ngữ về quá trình sản xuất giấy
  • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 4: Cấp giấy và các tông và các sản phẩm chuyển đổi
  • Giấy, các tông, bột giấy và thuật ngữ liên quan – Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ về bột giấy