Dự án: VẬT LIỆU DỆT

Tên dự án
VẬT LIỆU DỆT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
VẬT LIỆU DỆT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 1: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z09: Xác định độ hòa tan của thuốc nhuộm trong nước lạnh
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: Độ bền màu với chà xát – Diện tích nhỏ
  • Vật liệu dệt – Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim
  • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 2: vải dệt thoi và vải dệt kim
  • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 1: Tỷ lệ phần trăm những thay đổi về độ xoắn của những sọc nổi trong quần áo dệt kim
  • Vật liệu dệt – Chuẩn bị, đánh dấu, đo mẫu thử và quần áo trong các phép thử xác định sự thay đổi kích thước