Dự án: THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên dự án
THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng lysin, methionin và threonin trong premix và các chế phẩm axit amin Animal feeding stuffs – Determination of lysine, methionine and threonine in commercial amino acid products and premixtures
  • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tryptophan Animal feeding stuffs – Determination of tryptophan content.
  • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng clorua hoà tan trong nước – Phần 1: Phương pháp chuẩn độ Animal feeding stuffs – Determination of water-soluble chlorides content – Part 1: Titrimetric method
  • Thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử Animal feeding stuffs – Guidelines for sample preparation
  • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng deoxynivalenol – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm Animal feeding stuffs – Determination of deoxynivalenol in animal feed – HPLC method with UV detection and immunoaffinity column clean-up
  • FB Chat.txt