Dự án: THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên dự án
THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cá đóng hộp
  • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể đánh bắt
  • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể nuôi
  • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác đánh bắt
  • Cá trích và các sản phẩm dạng cá trích đóng hộp
  • Cá đóng hộp
  • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi
  • Cá ngừ đóng hộp