Dự án: DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT

Tên dự án
DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dầu thực vật
  • Dầu thực vật
  • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi
  • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số peroxit – Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt thường)
  • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định khối lượng quy ước theo thể tích (trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí)
  • Bột của hạt có dầu – Xác định hàm lượng dầu – Phương pháp chiết nhanh
  • Bột của hạt có dầu – Xác định hàm lượng dầu – Phương pháp chiết bằng hexan (hoặc dầu nhẹ)