Dự án: HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên dự án
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
  • Nhà máy chế biến sữa – Điều kiện vệ sinh – Hướng dẫn chung về quy trình kiểm tra và lấy mẫu
  • Quản lý sức khỏe động vật – Yêu cầu chung và hướng dẫn đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi
  • Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 4: Sản xuất bao bì thực phẩm
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
  • FB Chat.txt