Dự án: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên dự án
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn phân tích nguy cơ kháng kháng sinh lây truyền qua thực phẩm
  • Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát kí sinh trùng lây truyền qua thực phẩm
  • Nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện quản lý nguy cơ vi sinh vật
  • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật tái tổ hợp DNA
  • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ động vật tái tổ hợp DNA
  • Hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật tái tổ hợp DNA
  • Các nguyên tắc về phân tích nguy cơ đối với thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học hiện đại
  • FB Chat.txt