Dự án: NHÔM OXIT

Tên dự án
NHÔM OXIT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
NHÔM OXIT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm - Xác định các hạt qua sàng cỡ lỗ 20 micromet
  • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định các nguyên tố vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng
  • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định thời gian chảy
  • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định hàm lượng nhôm alpha - Phương pháp sử dụng diện tích đỉnh lưới nhiễu xạ tia X
  • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định khối lượng riêng đống nén và chưa nén
  • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm gốc - Xác định chỉ số mài mòn
  • Nhôm florua sử dụng trong công nghiệp – Xác định các nguyên tố vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng sử dụng viên bột ép
  • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định diện tích bề mặt riêng bằng hấp thụ nitơ
  • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm gốc - Phân tích cỡ hạt dải từ 45 µm đến 150 µm - Phương pháp sử dụng sàng đột lỗ