Dự án: VÁN GỖ NHÂN TẠO

Tên dự án
VÁN GỖ NHÂN TẠO
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
VÁN GỖ NHÂN TẠO
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 5 : Phương pháp chiết (phương pháp đục lỗ)
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 3 : Phương pháp phân tích khí
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 1: Phát thải focmaldehyt bằng phương pháp buồng 1 mét khối
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván
  • Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước
  • Ván dăm
  • Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước tại nhiệt độ 70 hoặc 100 oC (nhiệt độ sôi)