Dự án: DẦU NHỜN

Tên dự án
DẦU NHỜN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
DẦU NHỜN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HETG, HEPG, HEES và HEPR
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR và HFDU
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 4: Họ H (hệ thống thủy lực)
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HH, HL, HM, HV và HG
  • Dầu gốc và dầu bôi trơn chưa qua sử dụng và đã qua sử dụng – Xác định đa thành phần bằng phép đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-AES)
  • Dầu bôi trơn – Phương pháp xác định các thành phần phụ gia bằng phép đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng
  • Dầu nhờn – Phương pháp xác định độ nhớt tại tốc độ trượt cao và nhiệt độ cao bằng máy đo độ nhớt nút côn
  • Dầu động cơ mới và đã qua sử dụng – Phương pháp xác định độ nhớt tại tốc độ trượt cao và nhiệt độ cao bằng nhớt kế mô phỏng ổ lăn côn tại nhiệt độ 150 °C