Dự án: NHIÊN LIỆU LỎNG

Tên dự án
NHIÊN LIỆU LỎNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
NHIÊN LIỆU LỎNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm sương
  • Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm sương
  • Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí
  • Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X
  • Dầu hỏa dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
  • Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật
  • Nhiên liệu đốt lò công nghiệp từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Yêu cầu kỹ thuật
  • Nhiên liệu nồi hơi thương mại từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Yêu cầu kỹ thuật