Dự án: CẦU CHẢY CỠ NHỎ

Tên dự án
CẦU CHẢY CỠ NHỎ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CẦU CHẢY CỠ NHỎ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dây chảy – Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng
  • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 7: Dây chảy cỡ nhỏ dùng cho các ứng dụng đặc biệt
  • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 1: Định nghĩa đối với cầu chảy cỡ nhỏ và các yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ
  • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng của dây chảy cỡ nhỏ