Dự án: MÁY BIẾN ÁP DÂN DỤNG

Tên dự án
MÁY BIẾN ÁP DÂN DỤNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
MÁY BIẾN ÁP DÂN DỤNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm
  • Máy biến áp điện lực – Phần 10: Xác định mức âm thanh
  • Máy biến áp điện lực – Phần 10-1: Xác định mức âm thanh – Hướng dẫn áp dụng
  • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp tự ngẫu và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp tự ngẫu
  • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly an toàn và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly an toàn
  • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly