Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001ISO/TC 207/SC 7Greenhouse gas management and related activitiesP - Thành viên chính thức
1002ISO/TC 234Fisheries and aquaculture P - Thành viên chính thức
1003ISO/TC 249 Traditional chinese medicine P - Thành viên chính thức
1004ISO/TC 263 Coalbed methane (CBM) P - Thành viên chính thức
1005ISO/TC 268Sustainable cities and communities  

TCVN/TC 268

P - Thành viên chính thức
1006ISO/TC 282Water reuse P - Thành viên chính thức
1007ISO/TMBGTechnical Management Board - groupsP - Thành viên chính thức