Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R9R9R3R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 56005:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp quản lý sở hữu trí tuệ – Hướng dẫn
Tên tiếng Anh

Title in English

Innovation management – Tools and methods for intellectural property management - Guidance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 56005:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.140 - Sáng chế. Sở hữu trí tuệ
03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.40 - Nghiên cứu và phát triển
Số trang

Page

51
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 204,000 VNĐ
Bản File (PDF):612,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Quản lý hiệu quả sở hữu trí tuệ là chìa khóa hỗ trợ quá trình đổi mới là yếu tố cần thiết đối với sự phát triển và bảo vệ của tổ chức, đồng thời cũng là động cơ cho việc cạnh tranh của các tổ chức.
Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn nhằm hỗ trợ vai trò của sở hữu trí tuệ bên trong hoạt động quản lý đổi mới. Tiêu chuẩn này hướng tới giải quyết các vấn đề liên quan đến đến quản lý sở hữu trí tuệ ở cấp chiến lược và vận hành sau:
- Tạo chiến lược sở hữu trí tuệ để hỗ trợ đổi mới tại tổ chức;
- Thiết lập quản lý sở hữu trí tuệ có hệ thống trong các quá trình đổi mới;
- Áp dụng công cụ và phương pháp sở hữu trí tuệ nhất quán trong việc hỗ trợ quản lý hiệu quả sở hữu trí tuệ.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các dạng hoạt động và sáng kiến đổi mới.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

1746/QĐ-BKHCN , Ngày 11-08-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC279