Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R9R9R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 56003:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp đối với quan hệ đối tác đổi mới – Hướng dẫn
Tên tiếng Anh

Title in English

Innovation management – Tools and methods for innovation partnership – Guidance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 56003:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.40 - Nghiên cứu và phát triển
Số trang

Page

27
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):324,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn đối với quan hệ hợp tác đổi mới. Tiêu chuẩn này mô tả khuôn khổ hợp tác đổi mới (Xem từ Điều 4 đến Điều 8) và mẫu công cụ tương ứng (xem Phụ lục A và Phụ lục E) để:
- quyết định tham gia quan hệ hợp tác đổi mới,
- xác định, đánh giá và lựa chọn đối tác,
- điều chỉnh quan điểm về giá trị và thách thức của quan hệ đối tác,
- quản lý các tương tác đối tác.
Hướng dẫn trong tiêu chuẩn này đưa ra phù hợp với tất cả các mối quan hệ đối tác và hợp tác có thể áp dụng được cho mọi tổ chức mà không phân biệt loại hình, quy mô, sản phẩm/dịch vụ cung cấp, ví dụ:
a) người khởi nghiệp hợp tác với các tổ chức lớn;
b) doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các tổ chức lớn;
c) các thực thể khu vực tư nhân với các thực thể khu vực công hoặc thực thể học thuật.
d) các tổ chức công, học viện hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Quan hệ hợp tác đổi mới bắt đầu từ phân tích khoảng cách, tiếp theo là xác nhận và cam kết của các hợp tác đổi mới tiềm năng và quản trị tương tác giữa các đối tác.
CHÚ THÍCH: Tầm quan trọng của quan hệ hợp tác đổi mới là đối với tất cả các bên đều cùng có lợi từ việc phối hợp làm việc trong bối cảnh có cơ hội đổi mới.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tổ chức tìm kiếm đổi mới thông qua sáp nhập hoặc mua lại.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

1746/QĐ-BKHCN , Ngày 11-08-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC279