Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R9R0R3R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/TS 22002-4:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 4: Sản xuất bao bì thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Prerequisite programmes on food safety – Part 4: Food packaging manufacturing
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TS 22002-4:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

26
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):312,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, áp dụng và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất bao bì thực phẩm.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô và mức độ phức tạp của việc sản xuất bao bì thực phẩm và/hoặc các sản phẩm trung gian. Tiêu chuẩn này không được thiết kế hoặc dự định sử dụng trong các bộ phận khác hoặc các hoạt động khác của chuỗi cung ứng thực phẩm.
CHÚ THÍCH 1: Tổ chức tự sản xuất bao bì thực phẩm (ví dụ: tự thổi chai và định hình/rót/làm kín các thùng/túi vô trùng) có thể tự quyết định nên áp dụng tiêu chuẩn này hay không.
Các tổ chức sản xuất bao bì thực phẩm đa dạng về bản chất và không phải mọi yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này đều áp dụng cho một tổ chức đơn lẻ. Mỗi tổ chức được yêu cầu phải tiến hành phân tích mối nguy an toàn thực phẩm được lập thành văn bản bao gồm từng yêu cầu. Khi thực hiện các biện pháp loại trừ hoặc áp dụng các biện pháp thay thế, các biện pháp này S152 được chứng minh bằng phân tích mối nguy an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn này không phải là tiêu chuẩn hệ thống quản lý mà nhằm để cho các tổ chức sản xuất bao bì thực phẩm muốn áp dụng các PRP sử dụng để đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN ISO 22000.
Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN ISO 22000.
CHÚ THÍCH 2: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ thực phẩm bao gồm cả đồ uống.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 22000, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
Quyết định công bố

Decision number

4236/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm