Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R5R2R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/TR 31004:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý rủi ro - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 31000
Tên tiếng Anh

Title in English

Risk management - Guidance for the implementation of ISO 31000
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TR 31004:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
Số trang

Page

53
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 212,000 VNĐ
Bản File (PDF):636,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này này đưa ra hướng dẫn cho các tổ chức về quản lý rủi ro một cách hiệu lực thông qua việc: áp dụng TCVN ISO 31000:2011 (ISO 31000:2009). Tiêu chuẩn này đưa ra:
- cách tiếp cận có cấu trúc đối với các tổ chức để chuyển những sắp xếp về quản lý rủi ro của mình phù hợp với TCVN ISO 31000 theo cách là phù hợp với đặc điểm của tổ chức;
- giải thích các khái niệm cơ bản của TCVN ISO 31000;
- hướng dẫn về các khía cạnh của các nguyên tắc và khuôn khổ quản lý rủi ro được quy định trong TCVN ISO 31000.
Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi bất kỳ doanh nghiệp công, tư hay cộng đồng, hiệp hội, nhóm hoặc cá nhân.
CHÚ THÍCH: Để thuận tiện, tất cả những người sử dụng tiêu chuẩn này được gọi bằng thuật ngữ chung là “tổ chức”.
Tiêu chuẩn này không áp dụng riêng cho bất kỳ ngành công nghiệp hay lĩnh vực nào hoặc với bất kỳ loại hình rủi ro cụ thể nào, tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho tất cả các hoạt động và cho tất cả các bộ phận của tổ chức.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 31000:2011 (ISO 31000:2009), Quản lý rủi ro-Nguyên tắc và hướng dẫn.
Quyết định công bố

Decision number

4032/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015