Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R4R1R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/IEC TS 17021-6:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 6: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý kinh doanh liên tục
Tên tiếng Anh

Title in English

Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/IEC TS 17021-6:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.120.20 - Chứng nhận sản phẩm và công ty. Ðánh giá sự phù hợp
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17021– 1:2015. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về năng lực cụ thể đối với nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO/IEC 17000, Đánh giá sự phù hợp-Từ vựng và nguyên tắc chung
TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.
ISO 22301, Societal Security-Business continuity management systems-Requirements (An ninh xã hội-Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục-Các yêu cầu)
ISO 22300, Societal Security-Terminonoly (An ninh xã hội-Thuật ngữ)
Quyết định công bố

Decision number

3943/QĐ-BKHCN , Ngày 12-12-2016