Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R1R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8092:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Các biển báo an toàn đã đăng ký
Tên tiếng Anh

Title in English

Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7010:2019 sửa đổi 1:2020, sửa đổi 2:2020 và sửa đổi 3:2021
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

Số trang

Page

320
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 1,280,000 VNĐ
Bản File (PDF):3,840,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả các biển báo an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy, thông tin về mối nguy hiểm đến sức khoẻ và sơ tán khẩn cấp.
Hình dạng và màu sắc của từng biển báo an toàn áp dụng theo ISO 3864-1 và thiết kế về ký hiệu đồ họa áp dụng theo ISO 3864-3.
Tiêu chuẩn này áp dụng được cho tất cả các khu vực mà ở đó cần đưa ra các vấn đề an toàn có liên quan đến con người. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không áp dụng cho các báo hiệu dùng làm hướng dẫn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng hải và đường hàng không và nói chung, cho những nơi phải chịu các điều chỉnh có thể khác với một số điểm của tiêu chuẩn này và của bộ tiêu chuẩn ISO 3864.
Tiêu chuẩn này quy định biển báo an toàn nguyên bản và có thể được thay đổi kích thước tỷ lệ để sao chép và áp dụng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1:Design principles for safety signs and safety markings (Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Phần 1:Nguyên tắc thiết kế đối với các biển báo an toàn và nhãn an toàn)
ISO 3864-3, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 3:Design principles for graphical symbols for use in safety signs (Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Phần 3:Nguyên tắc thiết kế đối với ký hiệu đồ họa để sử dụng trong các biển báo an toàn)
Quyết định công bố

Decision number

3499/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện