Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R6R4R4R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7826:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quạt điện - Hiệu suất năng lượng - 8
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric fans - Energy Efficiency Ratio
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần (sau đây gọi là quạt điện) được sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự.
Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng tối thiểu và phân cấp hiệu suất năng lượng của quạt điện.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7827:2015, Quạt điện-Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
TCVN 5699-2-80 (IEC 60335-2-80), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự-An toàn-Phần 2-80:Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện
Quyết định công bố

Decision number

4072/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015