Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R3R6R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7682:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phản ứng chuỗi Polymeraza (PCR) để phát hiện sinh vật gây bệnh từ thực phẩm - Yêu cầu về khuếch đại và phát hiện đối với các phương pháp định tính
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 20838:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7682 : 2007
ISO 20838 : 2006
VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERAZA (PCR) ĐỂ PHÁT HIỆN SINH VẬT GÂY BỆNH TỪ THỰC PHẨM - YÊU CẦU VỀ KHUẾCH ĐẠI VÀ PHÁT HIỆN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods
Lời nói đầu
TCVN 7682 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 20838 : 2006;
TCVN 7682 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu
Việc khuếch đại và phát hiện các trình tự axit nucleic đích được tiến hành để xác định sự có mặt hay không có mặt các trình tự axit nucleic nhất định trong phần mẫu thử. Việc xác định này liên quan đến các kiểm chứng và nằm trong giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích được sử dụng và phần mẫu thử được phân tích.
Tiêu chuẩn này mô tả qui trình phát hiện các vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm, bao gồm các sinh vật gây bệnh, bằng cách phân tích các axit nucleic tách chiết được từ các mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường sản xuất, hoặc từ các dịch cấy hoặc huyền phù tế bào được chuẩn bị từ thực phẩm. Các qui trình thích hợp về chuẩn bị mẫu, nuôi cấy vi sinh và tách chiết axit nucleic được mô tả trong ISO 20837.
Mục đích của tiêu chuẩn này là các phương pháp khuếch đại dựa trên phản ứng chuỗi (PCR). Tuy nhiên, trong lĩnh vực này tốc độ phát triển công nghệ rất nhanh, các công nghệ khuếch đại và phương pháp phát hiện khác có thể được cân nhắc.
Tiêu chuẩn này liên quan đến một loạt các tiêu chuẩn và Yêu cầu kỹ thuật dưới tên chung Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) để phát hiện sinh vật gây bệnh từ thực phẩm.
- Yêu cầu chung và định nghĩa (ISO 22174);
- Yêu cầu về chuẩn bị mẫu để phát hiện định tính (ISO 20837)
- Kiểm tra tính năng về chu kì nhiệt (ISO/TS 20836)
- Yêu cầu về khuếch đại và phát hiện đối với các phương pháp định tính (ISO 20838).

VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERAZA (PCR) ĐỂ PHÁT HIỆN SINH VẬT GÂY BỆNH TỪ THỰC PHẨM - YÊU CẦU VỀ KHUẾCH ĐẠI VÀ PHÁT HIỆN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods
CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra một hệ thống toàn diện về các phương pháp định tính để phát hiện sinh vật gây bệnh trong thực phẩm sử dụng phản ứng chuỗi polymeraza (PCR).
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu chung đối với việc khuếch đại các trình tự axit nucleic (ADN), phát hiện và khẳng định việc nhận dạng các trình tự axit nucleic (ADN) đã được khuếch đại.
Thực hiện đúng các hướng dẫn, yêu cầu tối thiểu và đặc tính mô tả trong tiêu chuẩn này để thu được các kết quả tái lập và các kết quả đó có thể so sánh được trong các phòng thử nghiệm khác nhau.
Tiêu chuẩn này được thiết lập để phát hiện các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm hoặc để phát hiện các vi sinh vật khác cần nghiên cứu có trong thực phẩm hoặc được tách ra từ chất nền thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và cũng có thể áp dụng cho các loại chất nền khác, ví dụ: mẫu được lấy từ môi trường.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 16140, Microbiology of food and animal feeding stuffs-Protocol for the validation of alternative methods (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Thủ tục đánh giá xác nhận các phương pháp thay thế)
ISO 22174:2005 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens-General requirements and definitions (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Yêu cầu chung và định nghĩa).
Quyết định công bố

Decision number

2485/QĐ-BKHCN , Ngày 26-10-2007