Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R9R7R1R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7583-1:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bản vẽ kỹ thuật - Ghi kích thước và dung sai - Phần 1: Nguyên tắc chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 129-1:2004
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.100.01 - Bản vẽ kỹ thuật nói chung
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

1.3 - Bản vẽ kỹ thuật
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung về ghi kích thước, áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ thuật.
CHÚ THÍCH: Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ nhằm minh họa cho văn bản mà không có dự định để phản ánh đúng ứng dụng trong thực tế. Do đó các hình vẽ này được vẽ đơn giản hóa chỉ nhằm minh họa các nguyên tắc chung áp dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.
Các quy tắc bổ sung và riêng biệt hơn, cũng như các vấn đề chi tiết về cách ghi kích thước cho lĩnh vực xây dựng được nêu trong ISO 6284.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20), Bản vẽ kỹ thuật-Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 20:Các quy ước cơ bản về nét vẽ.
TCVN 8-22:2002 (ISO 128-22:1999), Bản vẽ kỹ thuật-Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 22:Các quy ước cơ bản và áp dụng cho đường dẫn và đường chú dẫn.
TCVN 8-30:2003 (ISO 128-30), Bản vẽ kỹ thuật-Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 30:Các quy ước cơ bản về hình chiếu.
TCVN 7284-0:2003 (ISO 3085-0), Tài liệu kỹ thuật-Chữ viết-Phần 0:Các yêu cầu chung.
TCVN 7284-5:2005 (ISO 3085-5), Tài liệu kỹ thuật-Chữ viết-Phần 5:Bảng chữ cái Latinh, chữ số và dấu dùng cho các ứng dụng CAD.
ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units (Đơn vị SI và các khuyến nghị về sử dụng các bội số của chúng cũng như các đơn vị khác.)
ISO 6284:1996, Construction drawings-Indication of limit deviations (Bản vẽ xây dựng-Chỉ dẫn về sai lệch giới hạn).
ISO 6412-2:1989 Technical drawings-Simplified representation of pipelines-Part 2:Axonometric representations (Bản vẽ kỹ thuật-Biểu diễn đơn giản hóa đường ống-Phần 2:Hình chiếu trục đo.)
ISO 6428:1982 Technical drawings-Requirements for microcopying (Bản vẽ kỹ thuật-Các yêu cầu đối với việc microcopy.)
ISO 10209-2:1993 Technical product documentation-Vocabulary-Part 2:Terms relating to projection methods (Tài liệu kỹ thuật-Từ vựng-Phần 2:Thuật ngữ liên quan đến các phép chiếu.)
ISO/IEC 81714-1, Thiết kế các ký hiệu bằng hình vẽ dùng trong các tài liệu kỹ thuật-Phần 1:Các quy tắc cơ bản.
Quyết định công bố

Decision number

2735/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008