Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R2R3R3R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6253:2003
Năm ban hành 2003

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối
Tên tiếng Anh

Title in English

Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8795: 2001.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.60 - Hệ thống cung cấp nước
Số trang

Page

19
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định sự hoà tan của các thành phần từ bề mặt bên trong của các ống nhựa, các phụ tùng nối và các đầu nối. Các đánh giá về vi sinh vật và thành phần hữu cơ không được đề cập đến.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối được sử dụng để vận chuyển n-ớc sinh hoạt và vận chuyển nước nguyên liệu dùng để sản xuất nước sinh hoạt, bao gồm tất cả các thành phần có thể tách ra được từ ống, phụ tùng nối hoặc đầu nối do tác động của nước. Nó có thể thay đổi về cách tiến hành khi cần thiết tuỳ thuộc vào kích thước của ống, phụ tùng nối hoặc đầu nối.
Chú thích 1 - Giả định rằng các tiêu chuẩn hoặc các qui định tham khảo của tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin sau đây (xem thêm chú thích ở điều 4):
a) lựa chọn chất lỏng thử (xem 5.3);
b) lựa chọn nhiệt độ thử (xem điều 6).
Chú thích 2 - Các qui trình xử lý sơ bộ, các chất lỏng thử và nhiệt độ thử nêu ra trong tiêu chuẩn này đ-ợc áp dụng cho trạng thái hiện thời. Khi đề ra các điều kiện mới và / hoặc khác thì tiêu chuẩn sẽ được sửa đổi theo.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851-89 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
ISO 7393-2:1985, Water quality-Determination of free chlorine and total chlorine-Part 2:Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (Chất lượng nước-Xác định nồng độ clo tự do và clo toàn phần-Phần 2:Phương pháp so màu sử dụng N, N-dietyl-1, 4-phenylenediamin cho các mục đích kiểm tra thường ngày).

FB Chat.txt