Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R9R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6001-1:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) – Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea
Tên tiếng Anh

Title in English

Water quality – Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) – Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 5815-1:2019 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.50 - Nghiên cứu chất hoá học trong nước
Số trang

Page

30
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhu cầu oxy sinh hóa của nước bằng phương pháp pha loãng và cấy huyền phù của các tác nhân gây ức chế quá trình nitrat hóa sau thời gian ủ 5 ngày hoặc 7 ngày.
Phương pháp này áp dụng được cho các loại nước có nhu cầu oxy sinh hóa từ 1 mg/L đến 6000 mg/L.
Phương pháp này đặc biệt áp dụng cho nước thải nhưng cũng phù hợp với phân tích nước tự nhiên.
Phương pháp này cũng có thể áp dụng để xác định nhu cầu oxy sinh hóa lớn hơn 6 000 mg/L oxy, nhưng cần đặc biệt cẩn thận khi xem xét tính đại diện của việc lấy mẫu con để chuẩn bị các bước pha loãng.
Kết quả thu được là sản phẩm kết hợp của các phản ứng hóa học và sinh hóa khi có mặt vật cất sống.
Kết quả này không thể hiện đặc tính chặt chẽ và rõ ràng của một quá trình hóa học đơn lẻ, đã xác định rõ tạo ra. Tuy nhiên, chúng cung cấp một chỉ thị để dựa vào đó có thể ước tính được chất lượng nước.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thử nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 6186 (ISO 8467), Chất lượng nước – Xác định chỉ số permanganat.
TCVN 6491 (ISO 6060), Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy hóa học.
TCVN 6634 (ISO 8245), Chất lượng nước – Xác định tổng cacbon hữu cơ (TOC) và cacbon hữu cơ hòa tan (DOC).
TCVN 6663-3 (ISO 5667-3), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 3:Bảo quản và xử lý mẫu nước
TCVN 7324 (ISO 5813), Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp iod.
TCVN 7325 (ISO 5814), Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp thử điện hóa.
TCVN 12026 (ISO 17289), Chất lượng nước – xác định oxy hòa tan – Phương pháp cảm biến quang học.
ISO 15705, Water quality – Determiantion of the chemical oxygen demand index (ST-COD) – Small-scale sealed-tube method (Chất lượng nước – Xác định chỉ số nhu cầu oxy hóa học (ST-COD) – Phương pháp ống đóng kín cỡ nhỏ)
Quyết định công bố

Decision number

3497/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 147 - Chất lượng nước