Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R7R4R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13544:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thông tin tư liệu - Liên kết hệ thổng mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện
Tên tiếng Anh

Title in English

Information and documentation – Open systems Interconnection – Interlibrary Loan Application Service definition
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10160:2015 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

35.240.30 - Ứng dụng IT trong thông tin tư liệu và xuất bản
Số trang

Page

97
Giá:

Price

388,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn về tầng ứng dụng trong khung liên kết hệ thống mở được xác định bởi Bộ TCVN 9696 (ISO 7498).
Tiêu chuẩn này xác định các dịch vụ cho mượn liên thư viện. Các dịch vụ này được cung cấp bằng cách sử dụng giao thức ILL kết hợp dịch vụ viễn thông: dịch vụ thông báo lưu trữ và chuyển tiếp, như dịch vụ được cung cấp bởi tiêu chuẩn Hệ thống trao đổi văn bản định hướng thông báo (MOTIS); ISO/IEC 10021-4; hoặc dịch vụ chế độ kết nối trực tiếp sử dụng ISO 8822 và ISO 8649.
Tiêu chuẩn này không chỉ định việc triển khai một cách riêng lẻ hoặc các sản phẩm riêng lẻ, cũng như không hạn chế việc triển khai các thực thể và giao diện trong hệ thống máy tính. Hệ thống máy tính có thể bao gồm từ máy trạm làm việc độc lập đến máy tính lớn.
Tiêu chuẩn này dự định để sử dụng cho thư viện, các tiện ích thông tin như trung tâm mục lục liên hợp và bất kỳ hệ thống nào khác xử lý thông tin thư mục. Các hệ thống này có thể tham gia vào giao dịch mượn liên thư viện trong vai trò của bên yêu cầu (tức là bên khởi tạo yêu cầu của ILL), bên đáp ứng (tức là bên cung cấp tài liệu thư mục hoặc thông tin) và/ hoặc bên trung gian (tức là một đại diện cho bên yêu cầu tìm bên đáp ứng phù hợp hơn).
Hỗ trợ các cấu trúc liên kết khác nhau, từ tương tác đơn giản giữa hai bên đến đa tương tác.
Không có yêu cầu về sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Sự phù hợp chỉ được yêu cầu cho đặc tả giao thức ILL.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO/IEC 10026-1, Information technology – Open Systems Interconnection – Distributed Transaction Processing – Part 1:OSI TP Model (Công nghệ thông tin-Liên kết hệ thống mở-Xử lý giao dịch phân tán-Phần 1:Mô hình OSI TP).
Quyết định công bố

Decision number

876/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Thư viện Quốc gia Việt Nam