Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R6R3R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13454:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất thải – Phương pháp xác định hàm lượng ẩm toàn phần của nhiên liệu thải nguy hại bằng chuẩn độ Karl Fischer
Tên tiếng Anh

Title in English

Standard test method for total moisture of hazardous waste fuel by Karl Fischer titrimetry
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ASTM D5530 – 15
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.030.30 - Chất thải đặc biệt
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Tiêu chuẩn này quy định việc xác định hàm lượng ẩm toàn phần trong nhiên liệu thải nguy hại rắn hoặc lỏng được các lò công nghiệp sử dụng bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer (KF).
1.2 Phương pháp thử này đã được sử dụng thành công trên nhiều mẫu nhiên liệu thải nguy hại bao gồm dung môi, dầu đã qua sử dụng, mực, sơn và bột màu. Phạm vi áp dụng cho phương pháp thử này là từ 1,0 % đến 100 %; tuy nhiên, đánh giá này chỉ giới hạn ở các mẫu chứa khoảng 5 % đến 50 % nước.
1.3 Các giá trị tính theo hệ SI là giá trị tiêu chuẩn. Trong tiêu chuẩn này không sử dụng hệ đơn vị khác.
1.4 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các quy tắc an toàn liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn.
Người sử dụng tiêu chuẩn này phải có trách nhiệm lập ra các quy định thích hợp về an toàn và sức khoẻ, đồng thời phải xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2117 (ASTM D1193), Nước thuốc thử – Yêu cầu kỹ thuật.
ASTM D4017, Test method for water in paints and paint materials by Karl Fischer method (Phương pháp thử đối với nước trong sơn và vật liệu sơn bằng phương pháp Karl Fischer)
ASTM E691, Practice for conducting an interlaboratory study to determine the precision of a test method (Thực hành thực hiện một nghiên cứu liên phòng thử nghiệm để xác định độ chụm của một phương pháp thử)
Quyết định công bố

Decision number

3438/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 200 - Chất thải rắn