Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R0R8R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13158-1:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs – Detection of food allergens by molecular biological methods – Part 1: General considerations
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 15634-1:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu chung để phát hiện các trình tự tương ứng với các loài có chứa chất gây dị ứng bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Liên quan đến các yêu cầu đối với sự khuếch đại đặc hiệu của các trình tự axit nucleic đích (ADN) và để khẳng định tính đồng nhất của trình tự axit nucleic được khuếch đại.
Các hướng dẫn, yêu cầu tối thiểu và tiêu chí thực hiện được đưa ra trong tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo các kết quả có thể so sánh và có thể lặp lại thu được trong các phòng thử nghiệm khác nhau. Tiêu chuẩn này đã được thiết lập cho nền mẫu thực phẩm.
Tiêu chuẩn này được sử dụng bổ sung cho TCVN 13159 (BS EN 15842).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13159 (BS EN 15842), Thực phẩm – Phát hiện các chất gây dị ứng trong thực phẩm – Yêu cầu chung và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp
Quyết định công bố

Decision number

3422/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu