Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R0R6R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13157-1:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch – Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs – Detection of food allergens by immunological methods – Part 1: General considerations
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 15633-1:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung đối với phương pháp định tính và định lượng để xác định các chất gây dị ứng và các thành phần gây dị ứng có trong thực phẩm bằng các phương pháp dựa trên kháng thể trong thực phẩm. Tiêu chuẩn này quy định các hướng dẫn chung và tiêu chí thực hiện cho các phương pháp dựa trên kháng thể phát hiện và định lượng protein đóng vai trò chỉ thị về sự có mặt của chất gây dị ứng trong thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm. Các phương pháp khác ngoài những phương pháp được mô tả cũng có thể để phát hiện và xác định protein. Các hướng dẫn, yêu cầu tối thiểu và tiêu chí thực hiện nêu trong tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo các kết quả có thể lặp lại, thu được từ những người phân tích khác nhau thuộc các phòng thử nghiệm.
Tiêu chuẩn này sử dụng bổ sung cho TCVN 13159 (BS EN 15842).
CHÚ THÍCH Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các loại mẫu khác áp dụng cùng nguyên tắc để xác nhận giá trị sử dụng (thẩm định) và kiểm tra xác nhận phương pháp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13159 (BS EN 15842), Thực phẩm – Phát hiện các chất gây dị ứng trong thực phẩm – Yêu cầu chung và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp
Quyết định công bố

Decision number

3422/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu