Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R0R6R7R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12740:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo
Tên tiếng Anh

Title in English

Three statistical approaches for the assessment and interpretation of measurement uncertainty
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TR 13587:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

57
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 228,000 VNĐ
Bản File (PDF):684,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập đến ba cách tiếp cận thống kê để đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo:
cách tiếp cận tần suất bao gồm khoảng không đảm bảo bootstrap, cách tiếp cận Bayes và cách tiếp cận lập luận dựa vào sự tin tưởng. Đặc điểm chung của ba cách tiếp cận này là giải thích xác suất phân định rõ ràng hoặc lý giải về khoảng độ không đảm bảo thu được. Đối với mỗi cách tiếp cận, phương pháp cơ bản được mô tả, các giả định cơ bản và việc giải thích xác suất về độ không đảm bảo
thu được được thảo luận. Mỗi cách tiếp cận được minh họa bằng hai ví dụ, bao gồm ví dụ lấy từ TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3) [Độ không đảm bảo đo – Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995)]. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng thảo luận về mối quan hệ giữa các phương pháp đề xuất trong GUM phần bổ sung 1 và ba cách tiếp cận thống kê này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244-1:2010 (ISO 3534-1:2006), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1:Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC Guide 98-3:2008), Độ không đảm bảo đo – Phần 3:Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995)
ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008, Uncertainty of measurement – Part 3:Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) – Supplement 1:Propagation of distributions using a Monte
Quyết định công bố

Decision number

4152/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 69 - Ứng dụng các phương pháp thống kê