Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R9R6R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12402-2:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng nước – Xác định độ đục – Phần 2: Phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nƣớc
Tên tiếng Anh

Title in English

Water quality – Determination of turbidity – Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of water
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7027-2:2019 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.60 - Nghiên cứu đặc tính vật lý của nước
Số trang

Page

16
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nước:
a) Đo khoảng nhìn thấy bằng ống thử độ trong (áp dụng cho nước trong và hơi đục), xem Điều 4;
b) Đo khoảng nhìn thấy ở các lớp nước phía trên bằng đĩa đo độ trong (đặc biệt áp dụng cho nước mặt, nước tắm, nước thải và thường sử dụng cho quan trắc biển), xem 5.1;
c) Đo độ nhìn được qua các thợ lặn ở một độ sâu định trước, xem 5.2.
CHÚ THÍCH: Phép đo định lượng sử dụng máy đo độ đục hoặc máy đo độ đục quang học được mô tả trong TCVN 12402-1 (ISO 7027-1).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
CIE Publication No.17, International lighting vocabulary (Từ vựng quốc tế về ánh sáng).
Quyết định công bố

Decision number

3497/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 147 - Chất lượng nước