Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R6R9R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12103:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thông tin và tư liệu – Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện
Tên tiếng Anh

Title in English

Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16439:2014 ,IDT
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

35.240.30 - Ứng dụng IT trong thông tin tư liệu và xuất bản
Số trang

Page

114
Giá:

Price

456,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ dùng để đánh giá tác động của thư viện và các phương pháp tiến hành đánh giá nhằm
- Phục vụ cho kế hoạch chiến lược và quản lý chất lượng nội bộ của thư viện;
- Tạo điều kiện cho việc so sánh tác động của thư viện theo thời gian và giữa các thư viện có cùng loại hình và nhiệm vụ;
- Nâng cao vị thế của thư viện trong hoạt động học tập và nghiên cứu, trong giáo dục và văn hóa, trong đời sống kinh tế xã hội;
- Hỗ trợ ra quyết định về cấp độ cung cấp dịch vụ và mục tiêu chiến lược của thư viện.
Tiêu chuẩn này xem xét tác động của thư viện đối với cá nhân, cơ quan tổ chức và xã hội. Tiêu chuẩn này ứng dụng được cho mọi loại hình thư viện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi phương pháp được đề cập trong tiêu chuẩn này đều ứng dụng cho tất cả các thư viện. Giới hạn ứng dụng từng phương pháp cụ thể được nêu trong các phần mô tả.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 2789:2013, Information and documentation – International library statistics (Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện quốc tế).
Quyết định công bố

Decision number

3860/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017