Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R0R0R0R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11041:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ
Tên tiếng Anh

Title in English

Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/GL 32:1999, soát xét năm 2007 và sửa đổi 2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

64
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 256,000 VNĐ
Bản File (PDF):768,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm sau đây được dán nhãn hoặc dự định dán nhãn đề cập đến các phương pháp sản xuất hữu cơ:
a) thực vật chưa chế biến và các sản phẩm từ thực vật, vật nuôi và các sản phẩm từ vật nuôi trong phạm vi các nguyên tắc sản xuất và các nguyên tắc kiểm tra cụ thể được nêu trong Phụ lục A và Phụ lục C; và
b) các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm từ vật nuôi2 đã chế biến nêu trong a) dự định dùng cho con người.
1.2. Một sản phẩm được xem là có các chỉ dẫn có liên quan tới phương pháp sản xuất hữu cơ nếu trên nhãn hoặc các công bố về sản phẩm, kể cả nội dung quảng cáo hoặc tài liệu thương mại, sản phẩm hoặc các thành phần sản phẩm có sử dụng các thuật ngữ: “hữu cơ”, “động lực sinh học”, “sinh học”, “sinh thái” hoặc các thuật ngữ khác tương tự gồm cả các giới thiệu tóm tắt khi đưa sản phẩm ra thị trường, gợi ý cho người mua biết là sản phẩm hoặc các thành phần của sản phẩm đã được sản xuất theo phương pháp hữu cơ.
1.3. Đoạn 1.2 không áp dụng ở những nơi các thuật ngữ không liên quan đến các phương pháp sản xuất hữu cơ.
1.4. Việc áp dụng tiêu chuẩn này không ảnh hưởng đến quy định khác về hướng dẫn sản xuất, chuẩn bị, tiếp thị, ghi nhãn và kiểm tra sản phẩm được quy định trong 1.1.
1.5. Mọi nguyên liệu và/hoặc các sản phẩm được sản xuất từ công nghệ biến đổi gen/các sinh vật biến đổi gen (GEO/GMO) là không phù hợp với các nguyên tắc của sản xuất theo phương pháp hữu cơ (có thể là nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến), vì vậy không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Quyết định công bố

Decision number

4077/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3/SC 1 - Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ