Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R8R8R4R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10860:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình - khoảng tin cậy - 14
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical interpretation of test results -- Estimation of the mean -- Confidence interval
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 2602:1980
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định việc xử lý thống kê các kết quả thử nghiệm cần thiết để tính khoảng tin cậy cho trung bình của tổng thể.
Kết quả thử được biểu thị bằng các phép đo một đặc trưng liên tục. Tiêu chuẩn này không đề cập đến thử nghiệm đặc trưng định tính (ví dụ: có hay không có một tính chất, số khuyết tật, ...)
Phân bố xác suất được lấy làm mô hình toán học cho toàn bộ tổng thể là phân bố chuẩn, đối với phân bố này các thông số, trung bình m và độ lệch chuẩn s là chưa biết.
Giả định về tính chuẩn được thỏa mãn rất rộng: phân bố của các kết quả thu được trong điều kiện thử nghiệm thường là phân bố chuẩn hoặc gần với phân bố chuẩn.
Tuy nhiên, có thể hữu ích khi kiểm tra hiệu lực của giả định về tính chuẩn bằng phương pháp thích hợp.
Việc tính toán có thể được đơn giản hóa bằng cách thay đổi kết quả gốc hoặc đơn vị của kết quả thử nhưng sẽ có rủi ro nếu làm tròn các kết quả này.
Không được loại bỏ bất kỳ quan trắc nào hoặc thực hiện hiệu chính cho các quan trắc đáng ngờ mà không nêu rõ lý giải trên nền tảng thực nghiệm, kỹ thuật hoặc bằng chứng khác.
Phương pháp thử có thể có sai số hệ thống, việc xác định sai số này không được đề cập ở đây. Tuy nhiên, cần chú ý là sự tồn tại của sai số này có thể làm mất hiệu lực của phương pháp. Đặc biệt, nếu có độ chệch không nghi ngờ thì việc tăng cỡ mẫu n không ảnh hưởng đến độ chệch. Các phương pháp đề cập trong ISO 2854 có thể hữu ích trong những trường hợp nhất định để nhận biết sai số hệ thống.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244 (ISO 3534), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu
ISO 2854, Statistical treatment of data-Problems of estimation and tests of means and variances (Xử lý dữ liệu thống kê-Vấn đề ước lượng và kiểm nghiệm trung bình và phương sai)
Quyết định công bố

Decision number

4007/QĐ - BKHCN , Ngày 31-12-2015