Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R4R9R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6507-3:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6887-3:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản và huyền phù của chúng để kiểm tra vi sinh vật khi mẫu yêu cầu quy trình chuẩn bị khác so với phương pháp quy định trong TCVN 6507-1 (ISO 6887). TCVN 6507-1 (ISO 6887-1) quy định các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.
Tiêu chuẩn này bao gồm các quy trình cụ thể để lấy mẫu nhuyễn thể, động vật sống đuôi và động vật da gai nguyên liệu từ các khu vực sản xuất ban đầu.
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu các nhuyễn thể, động vật sống đuôi và động vật da gai nguyên liệu từ các khu vực sản xuất ban đầu, trong khi TCVN 10782 (ISO 13307) quy định các quy tắc lấy mẫu từ giai đoạn sản xuất ban đầu đối với động vật trên cạn.
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu cho các phương pháp phát hiện và định lượng khi việc chuẩn bị mẫu được quy định trong tiêu chuẩn có liên quan (ví dụ: TCVN 10783-1 (ISO/TS 15216-1) và TCVN 10783-2 (ISO/TS 15216-2) để xác định virus viêm gan A và norovirus trong thực phẩm sử dụng real-time RT-PCR).
Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), áp dụng cho các loại cá và động vật sống đuôi sống, đã chế biến hoặc đông lạnh và các sản phẩm của chúng (xem Phụ lục A để phân các loại chính):
a) Cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể và các loại khác dạng nguyên liệu, bao gồm:
– cá nguyên con hoặc philê, có da hoặc không da, còn đầu và đã bỏ ruột
– động vật giáp xác nguyên con hoặc bỏ vỏ
– động vật chân đầu
– nhuyễn thể hai mảnh vỏ
– động vật chân bụng
– động vật sống đuôi và động vật da gai.
b) Các sản phẩm chế biến, bao gồm:
– cá xông khói, nguyên con hoặc phile có da hoặc không da
– động vật giáp xác nguyên vỏ hoặc đã bỏ vỏ, nhuyễn thể, động vật sống đuôi và động vật da gai
nấu chín hoặc nấu chín một phần
– cá và các sản phẩm nhiều thành phần từ cá đã nấu chín hoặc nấu chín một phần.
c) Cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể và các loại thủy sản khác, nguyên liệu hoặc đã nấu chín dạng đông lạnh theo khối hoặc cách khác, bao gồm:
– cá nguyên con, cá phi lê và cá miếng
– giáp xác nguyên con và đã bỏ vỏ (ví dụ: tôm, cua), nhuyễn thể, động vật sống đuôi và động vật da gai.
CHÚ THÍCH 2: Mục đích của phép phân tích được thực hiện trên các mẫu thử này có thể là để kiểm tra vệ sinh hoặc kiểm
soát chất lượng. Tuy nhiên, các kỹ thuật lấy mẫu được quy định trong tiêu chuẩn này liên quan chính đến kiểm tra vệ sinh (trên mô cơ).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1:Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân.
Quyết định công bố

Decision number

4114/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu