Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R4R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6507-1:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6887-1:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

31
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):372,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật trong các sản phẩm thực phẩm hoặc trong thức ăn chăn nuôi.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho trường hợp chung và các phần khác của bộ TCVN 6507 áp dụng cho các nhóm sản phẩm cụ thể như được đề cập trong lời nói đầu. Một số nội dung cũng có thể được áp dụng cho các phương pháp phân tử khi nền mẫu liên quan đến sự ức chế tại các bước PCR làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thử nghiệm.
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu cho cả phương pháp thử định tính và định lượng trong khi đã có các hướng dẫn chuẩn bị được nêu chi tiết trong tiêu chuẩn cụ thể.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
TCVN 8128 (ISO 11133), Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước – Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy.
Quyết định công bố

Decision number

4114/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu