Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R6R6R6*
Số hiệu

Standard Number

Sửa đổi 1:2008 TCVN 4829:2005
Năm ban hành 2005

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện Salmonella spp - trên đĩa thạch Sửa đổi 1: Phụ lục D: Phát hiện Salmonella spp - trong phân động vật và trong mẫu môi trường từ giai đoạn sản xuất ban đầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Salmonella spp - Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp - in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6579:2002/Amd 1:2007
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO/TS 111331, Microbiology of food and animal feeding stuffs Guidelines on preparation and production of culture media – Part 1:General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi Hướng dẫn chuẩn bị và tạo môi trường nuôi cấy – Phần 1:Hướng dẫn chung về đảm bảo chất lượng cho việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy trong phòng thử nghiệm).
ISO/TS 111332:2003, Microbiology of food and animal feeding stuffs Guidelines on preparation and production of culture media – Part 2:Practical guidelines on performance testing of culture media (Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi Hướng dẫn chuẩn bị và tạo môi trường nuôi cấy – Phần 2:Hướng dẫn thực hành về kiểm tra hiệu quả của môi nuôi trường cấy).