Dự án: Quản lý đổi mới

Tên dự án
Quản lý đổi mới
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quản lý đổi mới
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 279
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quản lý đổi mới – Cơ sở và từ vựng
  • Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp cho đối tác đổi mới – Hướng dẫn
  • Đánh giá quản lý đổi mới – Hướng dẫn
  • Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp cho quản lý tài sản trí tuệ – Hướng dẫn