Dự án: Máy lạnh và Điều hòa không khí

Tên dự án
Máy lạnh và Điều hòa không khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy lạnh và Điều hòa không khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Van – Yêu cầu, thử nghiệm và ghi nhãn Refrigerating systems and heat pumps — Valves — Requirements, testing and marking
  • Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Đánh giá độ kín của các bộ phận và mối nối Refrigerating systems and heat pumps — Qualification of tightness of components and joints
  • Thiết bị đun nước bơm nhiệt – Thử nghiệm và thông số đặc trưng về tính năng – Phần 1: Thiết bị đun nước bơm nhiệt để cấp nước nóng Heat pump water heaters — Testing and rating for performance — Part 1: Heat pump water heater for hot water supply
  • Thiết bị đun nước bơm nhiệt – Thử nghiệm và thông số đặc trưng về tính năng – Phần 2: Thiết bị đun nước bơm nhiệt để sưởi (Heat pump water heaters — Testing and rating for performance — Part 2: Heat pump water heaters for space heating)
  • Thiết bị đun nước bơm nhiệt – Thử nghiệm và thông số đặc trưng ở điều kiện non tải và tính toán hệ số hiệu quả theo mùa để sưởi (Heat pump water heater — Testing and rating at part load conditions and calculation on seasonal coefficient of performance for space heating)
  • Thử nghiệm các hệ thống lạnh Testing of refrigerating systems
  • Thiết bị làm lạnh đồ uống thương mại – Phân loại, yêu cầu và phương pháp thử Commercial beverage coolers — Classification, requirements and test conditions